Polityka Prywatności Sklepu Ezoteriko.Pl

Dbając o ochronę prywatności naszych klientów opracowaliśmy niniejszy dokument Polityki Prywatności, którego jednym z celów jest realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE ( dalej „RODO”) na najwyższym poziomie i zgodnie z zasadą przejrzystości. W polityce prywatności informujemy o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych naszych Klientów, osób odwiedzających stronę oraz o prawach osób, których dane przetwarzamy w związku z nasza działalnością. 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego ezoteriko.pl (zwanego dalej: „Sklepem”). 

1. Administrator Danych Osobowych

Właścicielem Sklepu i Administratorem danych osobowych klientów oraz osób odwiedzających stronę www.ezoteriko.pl jest I AM SEO Paweł Kokot z siedzibą przy ul. Okrężnej 83, 88-100 Inowrocław, NIP 5562793557. Kontakt z Administratorem [email protected]

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e) korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Dane osobowe klientów sklepu ezoteriko.pl są przetwarzane w celu realizacji zamówień, odpowiadania na zapytania zainteresowanych osób oraz dla potrzeb analitycznych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby będącej stroną umowy z administratorem, z zastrzeżeniem, że dane osobowe tj.: podstawowe dane personalne – imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, zdjęcia oraz dane kontaktowe – numer telefonu, adres email, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Ezoteriko.pl, a Klientem. Podstawą takiego przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zrealizowaniu zamówienia Klienta.

Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane również w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy Sklepem, a Klientem.

Dane osobowe osób kontaktujących się z nami za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.ezoteriko.pl lub poczty email przetwarzamy w celu odpowiedzi na zapytania klientów, podtrzymania kontaktu z naszymi klientami i sympatykami oraz na potrzeb realizacji zamówień. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora wynikający z prowadzenia działalności usługowej.

Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.

3. Zakres danych jaki przetwarzamy 

Za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie www przetwarzamy następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko;
  • Adres e-mail;
  • Treść wiadomości kierowanej do nas.

Do realizacji niektórych usług konieczne jest zapewnienie dodatkowych danych osobowych, takich jak: data urodzenia, zdjęcia, opis sytuacji życiowej.

W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Klient podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.

Do realizacji niektórych usług konieczne jest zapewnienie dodatkowych danych osobowych, takich jak: data urodzenia, zdjęcia, opis sytuacji życiowej.

W przypadku składania zamówienia w Sklepie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostepu do swojego konta. Klient może zmienić hasło w późniejszym czasie. W trakcie świadczenia usług sklepu Ezoteriko.pl przetwarzamy dane osobowe klientów, które zostały nam powierzone zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług i towarzyszącą jej umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych osób odwiedzających stronę www.ezoteriko.pl oraz Klientów Administratora są podmioty świadczące usługi hostingu, podmioty wsparcia IT dla Administratora, podmioty odpowiedzialne za usługi księgowej, jak i pracownicy odpowiedzialni za obsługę Sklepu Ezoteriko.pl.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Ezoteriko.pl i Administratora na czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.

Dane przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane przez formularz kontaktowy lub pocztę email – 12 miesięcy od zakończenia korespondencji.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane są przetwarzane przez Ezoteriko.pl i Administratora mają prawo do:
– Dostępu do danych – mogą Państwo żądać informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopii tych danych;
– Sprostowania danych – mają Państwo prawo żądać sprostowania swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe;
– Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo żądać od nas usunięcia danych osobowych jeżeli:
a) Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) Osoba, której dane dotyczą cofnęła wyrażoną zgodę, na której opiera się przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust 1 lit A), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
c) Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy prawne przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
d) Dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem
e) Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
f) Dane osobowe zostały zebrane w celu oferowania usług społeczeństwa informacyjnego;
– Sprzeciwu na przetwarzanie danych – jeżeli dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do wniesienia wobec przetwarzania w dowolnym momencie;
– Przenoszenia danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany mają Państwo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi oraz mogą Państwo żądać przesłania ich do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
– Do wycofania wyrażonej zgody – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie wyrażonej zgody nie wpływa za zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.
– Złożenia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo że naruszamy Państwa prawa do ochrony danych osobowych. Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa (więcej informacji: www.uodo.gov.pl).

7. Jak dbamy o przetwarzane dane osobowe

Szanując Państwa prawo do prywatności i ochrony danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że:

  •  Zbierane przez nas dane są zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • Przetwarzane zgodnie z prawem;
  • Powierzanie przez nas danych osobowych podmiotom przetwarzającym odbywa się w oparciu o stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • Regularnie testujemy i mierzymy wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych.

8. Przetwarzanie danych osobowych przez portale społecznościowe 

W celu dotarcia do jak najszerszego grona klientów i fanów oraz utrzymania z Państwem relacji prowadzimy profile społecznościowe, na których umieszczamy aktualne informacje o naszych działaniach i sukcesach. Poprzez polubienie naszego fanpage oraz komentowanie lub/i udostępnianie naszych postów poznamy Państwa nick/ imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i inne informacje zawarte na Państwa profilu społecznościowym oraz informacje zawarte w prywatnych wiadomościach kierowanych do nas. Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo prywatną wiadomość, w której zostaną przekazane adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom, lecz mogą to robić Administratorzy portali społecznościowych, którzy działają na podstawie własnych regulaminów i polityk. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na utrzymaniu relacji z użytkownikami zainteresowanymi naszymi usługami i rozwojem oraz na udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych zawartych w kierowanych do nas wiadomościach zachęcamy do korzystania z adresów e-mail i numerów telefonów umieszczonych na naszej stronie www.ezoteriko.pl. W trakcie kontaktu poprzez wskazane adresy posiadamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

9. Odnośniki do innych stron www

W naszym sklepie internetowym mogą znaleźć Państwo odnośniki do innych stron www, nie ponosimy odpowiedzialności za zasady prywatności i ochrony danych osobowych przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności na tych stronach zanim zaczną Państwo korzystać z ich usług.

10. Informacja o konieczności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości rzetelnej realizacji zamówionej usługi, bądź podjęcia współpracy z nami.

11. Przetwarzanie danych osobowych przez bramkę płatniczą paynow

Sklep ezoteriko.pl udostępnia możliwość szybkich płatności internetowych realizowanych przez bramkę płatniczą paynow. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system paynow, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce mElements Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000590484, NIP: 5223047892; numer REGON: 363203696. 

Przed dokonaniem płatności przez system paynow, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności bramki płatniczej:

https://static.paynow.pl/docs/polityka_prywatnosci_w_melements.pdf

12. Pliki cookie, profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator strony www.ezoteriko.pl nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak może robić to Google.

Administrator strony korzysta z narzędzi Google Analytics oraz Google Search Console zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony. Narzędzia analityczne Google Analytics, zbierają informacje na temat odwiedzin użytkownika na stronie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Dane te mogą być wykorzystywane do analityki ale nie są wykorzystywane do działań marketingowych. Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny. Narzędzie Google Search Console służy do analizy pozycji sklepu w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze strony www.ezoteriko.pl przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług – Prywatność i warunki – Google- https://policies.google.com/technologies/partner-site .

Użytkownicy strony mają możliwość selektywnego wyboru plików cookies, które zostaną załadowane do ich urządzeń końcowych. Klikając na opis kategorii plików cookie użytkownik może wyświetlić jakie dokładnie narzędzia z tej kategorii używane są przez stronę www.ezoteriko.pl oraz zapoznać się z ich szczegółową funkcją, dostawcą i czasem przechowywania na urządzeniu użytkownika.

Ponadto w celu zablokowania, ograniczenia lub usunięcia plików cookie ze strony
www.ezoteriko.pl można użyć ustawień przeglądarki internetowej.

Czyszczenie i wyłączanie plików cookie w przeglądarce Chrome oraz zarządzanie nimi:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-irefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl

Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Shopping Cart
Scroll to Top